8 (C) Flashcards Preview

Chinese mtg vocab > 8 (C) > Flashcards

Flashcards in 8 (C) Deck (66):
1

calamity

zai1 nan4

灾难

2

calf

niu2 du2

牛犊

3

call (v) (fig)

zhao4 huan4

召唤

4

calling

en1 zhao4

恩召

5

calm

ping2 jing4

平静

6

calm down, feel relieved

ping2 jing4 xia4 lai2

平静下来

7

calvary

ku1 lou2 di4

骷髅地

8

camouflage:

1. disguise, feign

2. cover up (mistakes)

1. wei3 zhuang1 

伪装

2. yan3 shi4 

掩饰

9

camp (outside the camp)

ying2 (ying2 wai4)

营(营外)

10

candle

la4 zhu2

蜡烛

11

candlestick

zhu2 tai2

烛台

12

captain (army)

lian2 zhang3

连长

13

captain (of team)

dui4 zhang3

队长

14

captain of our salvation

zheng3 jiu4 wo3 men2 de yuan2 shuai4

拯救我们的元帅

15

captain of ship

chuan2 zhang3

船长

16

captain of the temple

shou3 dian4 guan1

守殿官

17

captive (n)

bei4 fu2 lu3 de

被俘虏的

18

captivity

fu2 lu3

俘虏

19

captor

fu2 huo4 zhe3

俘获者

20

capture

fu2 lu3

俘虏

21

carcass:

1. corpse

2. wreckage, remains, corpse

1. shi1 ti3

尸体

2. can2 hai2 

残骸

22

care about

guan1 xin1

关心

xi3 ai4

喜爱

23

care for, look after

zhao4 gu4

照顾

kan1 gu4

看顾

24

careful

jin3 shen4

谨慎

xiao3 xin1 de 

小心的

25

careless

sui2 bian4

随便

 bu4 zai4 yi4

不在意

26

cargo

huo4 wu4

货物

27

carnal

rou4 ti3de

肉体的

28

carpenter

mu4 jiang4

木匠

mu4 gong1

木工

29

cast aside

pie1 xia4

撇下

pao1 qi4

抛弃

30

cast lots

chou1 qian1

抽签

nian1 jiu1

拈阄

31

cast net

sa3 wang3

撒网

32

cast out

gan3 chu1

赶出

33

casual

sui2 bian4

随便

34

zai1 nan4

灾难

calamity

35

niu2 du2

牛犊

calf

36

zhao4 huan4

召唤

call (v)

37

en1 zhao4

恩召

calling

38

ping2 jing4

平静

calm

39

ping2 jing4 xia4 lai2

平静下来

calm down, feel relieved

40

ku1 lou2 di4

骷髅地

calvary

41

1. wei3 zhuang1

伪装

2. yan3 shi4

掩饰

camouflage:

1. disguise, feign

2. cover up (mistakes)

42

ying2 (ying2 wai4)

营(营外)

camp (outside the camp)

43

la4 zhu2

蜡烛

candle

44

zhu2 tai2

烛台

candlestick

45

lian2 zhang3

连长

captain (army)

46

dui4 zhang3

队长

captain (of team)

47

zheng3 jiu4 wo3 men2 de yuan2 shuai4

拯救我们的元帅

captain of our salvation

48

chuan2 zhang3

船长

captain of ship

49

shou3 dian4 guan1

守殿官

captain of the temple

50

bei4 fu2 lu3 de

被俘虏的

captive (n)

51

fu2 lu3

俘虏

captivity

52

fu2 huo4 zhe3

俘获者

captor

53

fu2 lu3

俘虏

capture

54

1. shi1 ti3

尸体

2. can2 hai2 

残骸

carcass:

1. corpse

2. wreckage, remains, corpse

55

guan1 xin1

关心

xi3 ai4

喜爱

care about

56

zhao4 gu4

照顾

kan1 gu4

看顾

care for, look after

57

jin3 shen4

谨慎

xiao3 xin1 de 

小心的

careful

58

sui2 bian4

随便

 bu4 zai4 yi4

不在意

careless

59

huo4 wu4

货物

cargo

60

rou4 ti3de

肉体的

carnal

61

mu4 jiang4

木匠

mu4 gong1

木工

carpenter

62

pie1 xia4

撇下

pao1 qi4

抛弃

cast aside

63

chou1 qian1

抽签

nian1 jiu1

拈阄

cast lots

64

sa3 wang3

撒网

cast net

65

gan3 chu1

赶出

cast out

66

sui2 bian4

随便

casual