23 (G) Flashcards Preview

Chinese mtg vocab > 23 (G) > Flashcards

Flashcards in 23 (G) Deck (56):
1

gracious, kindly

he2 ai3 de

和蔼的

2

graft in

jie1

jie1 shang4

接上

3

grain:

1. cereals, food

2. granule, pellet

1. liang2 shi

粮食

2. li4

li4 zi

粒子

 

4

a corn (grain) of wheat

yi1 li4 mai4 zi

一粒麦子

5

grant (v)

ci4

6

take... for granted

ren4 wei2...shi4 dang1 ran2 de

认为...是当然的

7

grave (ie grave situation)

yan2 zhong4

严重

yan2 su4

严肃

8

grave (n)

yin1 jian1 (lit: nether world)

阴间

fen2 mu4

坟墓

9

gravity of earth

zhong4 li4

重力

10

great

wei3 da4

伟大

11

greed

tan1 lan2

贪婪

12

grief

bei1 shang1

悲伤

bei1 tong4

悲痛

13

grieve

you1 shang1

忧伤

shang1 xin1

伤心

dan1 you1 (worry)

担忧

14

grind

mo2 sui4

磨碎

15

groan (sigh)

tan4 xi1

叹息

bei1 tan4

悲叹

16

grow (ie in grace)

zhang3 jin4

长进

17

grow (ie mature)

cheng2 zhang3

成长

18

grow (ie shoots)

sheng1 zhang3

生长

19

grudge

yuan4 hen4

怨恨

huai2 hen4

怀恨

20

guarantee

bao3 zheng4

保证

21

guard (v)

bao3 shou3

保守

kan1 shou3

看守

22

guard against

fang2 bei4

防备 

fang2 zhi3

防止

23

guide (n)

xiang4 dao3

向导

ling3 lu4 de

领路的

24

guide (v) /guidance

yin3 dao3

引导

25

guile

gui3 zha4

诡诈

26

guilt

zui4 ze2

罪责

27

feel guilty

gan3 dao4 nei4 jiu4

感到内疚

28

gulf (abyss)

shen1 yuan1

深渊

29

he2 ai3 de

和蔼的

gracious, kindly

30

jie1

jie1 shang4

接上

graft in

31

1. liang2 shi

粮食

2. li4

li4 zi

粒子

grain:

1. cereals, food

2. granule, pellet

32

yi1 li4 mai4 zi

一粒麦子

a corn (grain) of wheat

33

ci4

grant (v)

34

ren4 wei2...shi4 dang1 ran2 de

认为...是当然的

take... for granted

35

yan2 zhong4

严重

yan2 su4

严肃

grave (ie grave situation)

36

yin1 jian1 (lit: nether world)

阴间

fen2 mu4

坟墓

grave (n)

37

zhong4 li4

重力

gravity of earth

38

wei3 da4

伟大

great

39

tan1 lan2

贪婪

greed

40

bei1 shang1

悲伤

bei1 tong4

悲痛

grief

41

you1 shang1

忧伤

shang1 xin1

伤心

dan1 you1 (worry)

担忧

grieve

42

mo2 sui4

磨碎

grind

43

tan4 xi1

叹息

bei1 tan4

悲叹

groan (sigh)

44

zhang3 jin4

长进

grow (ie in grace)

45

cheng2 zhang3

成长

grow (ie mature)

46

sheng1 zhang3

生长

grow (ie shoots)

47

yuan4 hen4

怨恨

huai2 hen4

怀恨

grudge

48

bao3 zheng4

保证

guarantee

49

bao3 shou3

保守

kan1 shou3

看守

guard (v)

50

fang2 bei4

防备 

fang2 zhi3

防止

guard against

51

xiang4 dao3

向导

ling3 lu4 de

领路的

guide (n)

52

yin3 dao3

引导

guide (v) /guidance

53

gui3 zha4

诡诈

guile

54

zui4 ze2

罪责

guilt

55

gan3 dao4 nei4 jiu4

感到内疚

feel guilty

56

shen1 yuan1

深渊

gulf (abyss)