37 (P-Q) Flashcards Preview

Chinese mtg vocab > 37 (P-Q) > Flashcards

Flashcards in 37 (P-Q) Deck (66):
1

progress

jin4 bu4

进步

wang3 qian2 qu4

往前去

2

promise

ying1 xu3

应许

cheng2 nuo4

承诺

xu3 nuo4

许诺

3

promised land

suo3 ying1 xu3 de di4

所应许的地

4

prompt (v)

 ji1 li4

激励

ji1 fa1

激发

5

proof

ping2 ju4

凭据

zheng4 ju4

证据

6

prophesy

yu4 yan2

预言

7

prophet

xian1 zhi1

先知

8

propitiation (atoning sacrifice)

wan3 hui2 ji4

挽回祭

shu2 zui4 ji4

赎罪祭

9

prosper

feng1 yu4

丰裕

xiang3 fu2

享福

10

protect

bao3 hu4

保护

11

proud

jiao1 ao4

骄傲

gan3 dao4 zi4 hao2 (proud of s'one/stg)

感到自豪

12

prove

zheng4 ming2

证明

13

provision

ti2 gong4 de bang1 zhu4

提供的帮助

gong1 ji3 de

供给的

suo3 yu4 bei4 de

所预备的

14

provoke to anger

re3...sheng1 qi4

惹...生气

15

prudence:

1. astuteness

2. vigilance, carefulness

1. jing1 ming2

精明

2. jin3 shen4 

谨慎

16

prune (v)

xiu1 li3 gan1 jing4

修理干净

17

pruninghook, sickle

lian2 dao1

镰刀

18

psalm

shi1 pian1

诗篇

19

publican (tax collector)

shui4 li4

税吏

20

pulpit

mu4 tai2

木台

jiang3 tan2

讲坛

21

punish/punishment

cheng2 fa2

惩罚

22

pure

chun2 jie2

纯洁

23

purge

xi3 jing4

洗净

24

purify

jie2 jing4

洁净

25

purpose (goal)

mu4 di

目的

26

purpose in heart

li4 zhi4

立志

xin1 zhi4

心志

xin1 yuan4

心愿

27

pursue

zhui1 gan3

追赶

28

quench:

1. spirit

2. fire

3. thirst

1. xiao1 mie4

消灭

2. xi1 mie4 

熄灭

3. jie3 ke3 

解渴

29

quarrel

chao3 jia4

吵架

zheng1 bian4

争辩

30

question (v)

xun2 wen4

询问

31

question (n)

wen4 ti2

问题

32

quicken

shi3...huo2 guo4 lai2

使...活过来

33

quietness

an1 jing4

安静

34

jin4 bu4

进步

wang3 qian2 qu4

往前去

progress

35

ying1 xu3

应许

cheng2 nuo4

承诺

xu3 nuo4

许诺

 

promise

36

suo3 ying1 xu3 de di4

所应许的地

promised land

37

 ji1 li4

激励

ji1 fa1

激发

prompt (v)

38

ping2 ju4

凭据

zheng4 ju4

证据

proof

39

yu4 yan2

预言

prophesy

40

xian1 zhi1

先知

prophet

41

wan3 hui2 ji4

挽回祭

shu2 zui4 ji4

赎罪祭

propitiation (atoning sacrifice)

42

feng1 yu4

丰裕

xiang3 fu2

享福

prosper

43

bao3 hu4

保护

protect

44

jiao1 ao4

骄傲

gan3 dao4 zi4 hao2 (proud of s'one/stg)

感到自豪

proud

45

zheng4 ming2

证明

prove

46

ti2 gong4 de bang1 zhu4

提供的帮助

gong1 ji3 de

供给的

suo3 yu4 bei4 de

所预备的

provision

47

re3...sheng1 qi4

惹...生气

provoke to anger

48

1. jing1 ming2

精明

2.  jin3 shen4 

谨慎

prudence

1. astuteness

2. vigilance, carefulness

 

49

xiu1 li3 gan1 jing4

修理干净

prune (v)

50

lian2 dao1

镰刀

pruninghook, sickle

51

shi1 pian1

诗篇

psalm

52

shui4 li4

税吏

publican (tax collector)

53

mu4 tai2

木台

jiang3 tan2

讲坛

pulpit

54

cheng2 fa2

惩罚

punish/punishment

55

chun2 jie2

纯洁

pure

56

xi3 jing4

洗净

purge

57

jie2 jing4

洁净

purify

58

mu4 di

目的

purpose (goal)

59

li4 zhi4

立志

xin1 zhi4

心志

xin1 yuan4

心愿

purpose in heart

60

zhui1 gan3

追赶

pursue

61

xiao1 mie4 

消灭

xi1 mie4 

熄灭

jie3 ke3 

解渴

quench:

1. spirit

2. fire

3. thirst

62

chao3 jia4

吵架

zheng1 bian4

争辩

quarrel

63

xun2 wen4

询问

question (v)

64

wen4 ti2

问题

question (n)

65

shi3...huo2 guo4 lai2

使...活过来

quicken

66

an1 jing4

安静

quietness