44 (S) Flashcards Preview

Chinese mtg vocab > 44 (S) > Flashcards

Flashcards in 44 (S) Deck (70):
1

self-controlled

jin3 shou3

谨守

jie2 zhi4

节制

2

sink into ears / hearts

cun2 zai4 xin1 li3

存在心里

3

sinner

zui4 ren2

罪人

4

slander

hui3 bang4

毁谤

5

slaughter, butcher

tu2 zai3

屠宰

6

slave

nu2 li4

奴隶

nu2 pu2

奴仆

7

sling (n) (catapult)

tou2 shi2 qi4

投石器

shuai3 shi2 tou de ji1

甩石头的机

8

slothful

lan3 duo4

懒惰

9

smoking flax

jiang4 can2 de deng1 huo3

将残j的灯火

10

to fall into a snare

xian4 ru4 ...

陷入

11

snare (n)

wang3 luo2

网罗

xian4 jing3

陷阱

12

sober:

1. self controlled

2. moderate, temperate

3. not drunk

1. jin3 shou3 

谨守

2. jie2 zhi4

节制

3. wei4 zui4 de

未醉的

13

soft

ruan3

rou2 ruan3

柔软

14

sojourn, pilgrimage

lv3 ju1

旅居

ji4 ju1

寄居

15

soldier

shi4 bing1

士兵

jun1 ren2

军人

16

solemn, sober

zhuang1 yan2 de

庄严的

yan2 su4

严肃

17

solitary place

gu1 du2 de di4 fang

孤独的地方

kuang4 ye3 de di4 fang

狂野的地方

18

solution (for a problem)

jie3 jue2

解决

jie3 da2 (answer)

解答

19

Son of man

ren2 zi3

人子

20

son of perdition

chen2 lun2 zhi1 zi3

沉沦之子

21

soothsayer

shu4 shi4

术士

22

sore (n) (wound)

chuang1

23

sorrow (n)

you1 chou2

忧愁

shang1 xin1 shi4

伤心事

24

sorrow (v)

bei1 shang1

悲伤

nan2 guo4

难过

25

soul

ling2 hun2

灵魂

26

source

lai2 yuan2

来源

yuan2 tou2

源头

27

to sow seed

sa3 zhong3 zi

撒种子

28

spare oneself

ai4 xi1 zi4 ji3

爱惜自己

29

to spare someone, be lenient

kuan1 rong2

宽容

30

speak in tongues

shuo1 fang1 yan2

说方言

31

specialise

zhuan1 men2 zuo4....

专门作

cheng2 wei2 zhuan1 jia1

成为专家

32

specialist

zhuan1 jia1

专家

33

speckled, spotted

you3 dian3 de

有点的

34

spices

xiang1 liao4

香料

35

jin3 shou3

谨守

jie2 zhi4

节制

self-controlled

36

cun2 zai4 xin1 li3

存在心里

sink into ears / hearts

37

zui4 ren2

罪人

sinner

38

hui3 bang4

毁谤

slander

39

tu2 zai3

屠宰

slaughter, butcher

40

nu2 li4

奴隶

nu2 pu2

奴仆

slave

41

tou2 shi2 qi4

投石器

shuai3 shi2 tou de ji1

甩石头的机

sling (n) (catapult)

42

lan3 duo4

懒惰

slothful

43

jiang4 can2 de deng1 huo3

将残j的灯火

smoking flax

44

xian4 ru4 ...

陷入

to fall into a snare

45

wang3 luo2

网罗

xian4 jing3

陷阱

snare (n)

46

1. jin3 shou3

谨守

2. jie2 zhi4

节制

3. wei4 zui4 de

未醉的

sober:

1. self-controlled

2. moderate, temperate

3. not drunk

47

ruan3

rou2 ruan3

柔软

soft

48

lv3 ju1

旅居

ji4 ju1

寄居

sojourn, pilgramage

49

shi4 bing1

士兵

jun1 ren2

军人

soldier

50

zhuang1 yan2 de

庄严的

yan2 su4

严肃

solemn, sober

51

gu1 du2 de di4 fang

孤独的地方

kuang4 ye3 de di4 fang

狂野的地方

solitary place

52

jie3 jue2

解决

jie3 da2 (answer)

解答

solution (for a problem)

53

ren2 zi3

人子

Son of man

54

chen2 lun2 zhi1 zi3

沉沦之子

son of perdition

55

shu4 shi4

术士

soothsayer

56

chuang1

sore (n) (wound)

57

you1 chou2

忧愁

shang1 xin1 shi4

伤心事

sorrow (n)

58

bei1 shang1

悲伤

nan2 guo4

难过

sorrow (v)

59

ling2 hun2

灵魂

soul

60

lai2 yuan2

来源

yuan2 tou2

源头

source

61

sa3 zhong3 zi

撒种子

to sow seed

62

ai4 xi1 zi4 ji3

爱惜自己

spare oneself

63

kuan1 rong2

宽容

to spare someone, be lenient

64

shuo1 fang1 yan2

说方言

speak in tongues

65

zhuan1 men2 zuo4....

专门作

cheng2 wei2 zhuan1 jia1

成为专家

specialise

66

zhuan1 jia1

专家

specialist

67

you3 dian3 de

有点的

speckled, spotted

68

xiang1 liao4

香料

spices

69

skill, craftmanship

ji4 qiao3

技巧

70

ji4 qiao3

技巧

skill, craftmanship