Cụ già mọc răng Flashcards Preview

Vietnamese - Chúng ta nói > Cụ già mọc răng > Flashcards

Flashcards in Cụ già mọc răng Deck (15):
1

tooth

chiếc răng

2

to lose teeth

rụng răng

3

to dye

nhuộm

4

to hear that...

nghe nói là...

5

to be released / reissued

phát hành

6

extract

trích

7

case, plight (of someone, something)

trường hợp

8

easily

dễ dàng

9

reporter

phóng viên

10

opalescent

trắng đục

11

short

ngắn

12

to feel

cảm giác

13

phenomenon

hiện tượng

14

to explain

giải thích

15

all of a sudden, unexpected

bỗng

Decks in Vietnamese - Chúng ta nói Class (76):