Reading numbers, simple calculations Flashcards Preview

Vietnamese - Chúng ta nói > Reading numbers, simple calculations > Flashcards

Flashcards in Reading numbers, simple calculations Deck (16):
1

0.5 = 0,5

không phẩy năm

2

4,10 m

bốn thước / mét mốt

3

1/5

một phần năm

4

cardinal number

số đếm

5

comma

phẩy

6

part

phần

7

percentage

phần trăm

8

0,5%

không phẩy năm phần trăm

9

addition

tính cộng

10

subtraction

tính trừ

11

multiplication

tính nhân

12

division

tính chia

13

1+3 = 4

một cộng (với) ba là bốn

14

8-5=3

tám trừ (đi) năm còn ba

15

4x6=24

bốn nhân với sáu là hai mười bốn

16

30:3=10

ba mươi chia cho ba là mười

Decks in Vietnamese - Chúng ta nói Class (76):