Chia buồn Flashcards Preview

Vietnamese - Chúng ta nói > Chia buồn > Flashcards

Flashcards in Chia buồn Deck (26):
1

to receive

nhân được

2

father

thân phụ

3

pseudonym, alias

bút hiệu

4

lived 75 years

hưởng thọ 75 tuổi

5

sincerely

thành thật

6

jointly

cùng

7

to pray

nguyện cầu

8

soul

linh hồn / hương hồn

9

rest in peace

an nghỉ

10

mother

thân mấu

11

alumni

cựu sinh viên

12

director

đốc sự

13

national

quốc gia

14

administration

hành chánh

15

nee

nhũ danh

16

former

cựu

17

to fall on (a day)

nhằm

18

group

tập thể

19

bereaved family

tang quyến

20

to be reborn

vãng sanh

21

to wander

tiêu diêu

22

the Pure Land (Buddhism)

miền Cực Lạc

23

the Lord

Chúa

24

Paradise

Thiên Đàng

25

Christian

Thiên chúa giáo

26

to attend a funeral procession

đưa ma / đưa đám

Decks in Vietnamese - Chúng ta nói Class (76):