Giáo dục Flashcards Preview

Vietnamese - Chúng ta nói > Giáo dục > Flashcards

Flashcards in Giáo dục Deck (19):
1

to defend (a thesis)

bảo vệ

2

diploma, degree

bằng

3

bachelor's degree

(bằng) cử nhân

4

to train

đào tạo

5

semester, quarter

học kỳ/khóa

6

student (K-12)

học sinh

7

thesis

luận án

8

kindergarten

mẫu giáo

9

to be illiterate

mù chữ

10

educated person

người có học

11

daycare center

nhà trẻ

12

school year

niên học

13

master's degree

(bằng) thạc sĩ

14

doctorate degree

(bằng) tiến sĩ

15

elementary school (gr. 1-5)

tiểu học

16

middle school (gr. 6-9)

trung học cơ sở

17

high school diploma (gr. 10-12)

(bằng) trung học phổ thông

18

learn a little bit master it

học ít mà tinh

19

Education

Giáo dục

Decks in Vietnamese - Chúng ta nói Class (76):