Từ ăn xin đến giảng đường đại học Flashcards Preview

Vietnamese - Chúng ta nói > Từ ăn xin đến giảng đường đại học > Flashcards

Flashcards in Từ ăn xin đến giảng đường đại học Deck (46):
1

beggar

ăn xin

2

to hop

nhảy lò cò

3

Agent Orange

chất độc da cam

4

journalism

khoa báo chí

5

dream

ước mơ

6

was just born

mới lọt lòng

7

hardship

gian khổ

8

main idea

đại ý

9

intellectual

dân trí

10

Difficult, difficulty

khó khăn

11

overcome

vưọt qua

12

claw

vưọt

13

to pass

trôi qua

14

versus

chống

15

crawl, creep, scramble, grovel

16

tired, weary

mỏi

17

result

kết quả

18

to learn

học tập

19

to believe

vững tin

20

steps

bước

21

exam

kỳ thi

22

society

xã hội

23

humanities

nhân văn

24

dream

ước mơ

25

burning

cháy bỏng

26

to become

trở thành

27

condition, requirement

điều kiện

28

let go, eliminate

bỏ ra

29

to be born / leave the womb

lọt lòng

30

body

thân thể

31

integrity

vẹn toàn

32

amputated hand

cụt tay

33

short, stubby

cụt

34

to experience, undergo

trải qua

35

candidate, examinee

thí sinh

36

handicapped, disabled

tàn tật

37

sign, hint

dấu

38

never

không hề

39

indication, signal

dấu hiệu

40

pessimism

sự bi quan

41

try, effort, endeavor

cố gắng

42

to land, alight

đậu

43

next year

sang năm

44

determination

quyết tâm

45

course (in school)

khoa học

46

to catch, contract, acquire (e.g. a cold)

nhiễm

Decks in Vietnamese - Chúng ta nói Class (76):