Một Người Mễ Tây Cơ Mọc Lông Như Thú Flashcards Preview

Vietnamese - Chúng ta nói > Một Người Mễ Tây Cơ Mọc Lông Như Thú > Flashcards

Flashcards in Một Người Mễ Tây Cơ Mọc Lông Như Thú Deck (28):
1

Mexico

Mễ Tây Cơ

2

to grow (teeth, hair)

mọc

3

hair, fur

lông

4

beast

thú

5

professor

giáo sư

6

of, belonging to

thuộc

7

magazine

tạp chí

8

lips

bờ môi

9

to disclose

tiết lộ

10

to live

sinh sống

11

malformation

dị dạng

12

primary

chính

13

the person concerned, litigant

đương sự

14

mental suffering

khổ tâm

15

(mental) complex

mặc cảm

16

minus

trừ

17

kin, kinship

thâm thích

18

night

ban đêm

19

decisively

khoắt

20

avoid

tránh

21

observation

dòm ngó

22

world, galaxy, people (of the world)

thiên hạ

23

treatment

trữa trị

24

medical community

giới y học

25

case (e.g. medical case)

trường hợp

26

to collect

sưu tầm

27

medieval

Trung cổ

28

helpless

vô phương

Decks in Vietnamese - Chúng ta nói Class (76):