Dáng Người Flashcards Preview

Vietnamese - Chúng ta nói > Dáng Người > Flashcards

Flashcards in Dáng Người Deck (17):
1

To be of tall stature

Cao ráo

2

To be short (unflattering)

Lùn

3

To be petite

Nhỏ bé

4

To be of average height

Tầm thước

5

To be slender

Thanh mảnh

6

To be short and small

Thấp bé

7

To be tall and big

To lớn

8

To be plump

Béo tròn

9

As fair as a peeled egg

Trắng như trứng gà bóc

10

Scorched black

Đen thui

11

To be of towering height

Cao lênh khênh

12

As skinny as a skeleton

Gầy giơ xương

13

As ugly as a ghost

Xấu như ma

14

As beautiful as a fairy

Đẹp như tiên

15

As beautiful as a painting

Đẹp như tranh

16

Ugly appearance, good character

Xấu người tốt nết

17

To be picky

Kén cá chọn canh

Decks in Vietnamese - Chúng ta nói Class (76):