Đời sống tinh thần Việt Nam Flashcards Preview

Vietnamese - Chúng ta nói > Đời sống tinh thần Việt Nam > Flashcards

Flashcards in Đời sống tinh thần Việt Nam Deck (71)
Loading flashcards...
1

Moreover

hơn nữa

2

Besides... also

ngoài... còn... nữa

3

In addition... also

ngoài ra, (còn... nữa)

4

Used to enumerate a list

nào là..., / ... này,

5

foreign students

sinh viên du học

6

research

nghiên cứu

7

topic

đề tài

8

to list

liệt kê

9

whenever I am free

lúc nào rỗi

10

primary colors

màu gốc

11

to present (a topic of presentation)

trình bày

12

a presentation

bài thuyết trình

13

I like to go see the water puppets whenever I am free (I told you so!)

Luc nào rỗi là tôi thích đi xem muá rối nước mà!

14

Folk paintings are beautiful yet really inexpensive.

Tranh dân gian đẹp mà thật rẻ.

15

If I were a painter I would paint watercolors and use many primary colors.

Tôi mà hoạ sĩ thì tôi sẽ vẻ tranh maù nước và dùng nhiều màu gốc.

16

The topic that I would like to present today is the religions of Vietnam.

Đề tài mà tôi muốn trình bày hôm nay là tôn giáo ở Việt Nam.

17

Go to Bát Tràng to buy ceramics because the ceramics there are known for their beauty.

Đi Bát Tràng mà mua đồ gốm vì đồ gốm ở đấy nối tiếng là đẹp.

18

It is because of the high price of the water puppet tickets that many Vietnamese do not go to see it.

Vì giá vé muá rối nước rất đắt mà nhiều người Việt không đi xem.

19

Ladies and gentlemen! (General, not considering gender and age)

Kính thưa quí vị!

20

Ladies and gentlemen! (General, for older people)

Kính thưa quí ông quí bà!

21

Dear friends! (Less formal, but not intimate)

Thưa các bạn!

22

Dear friends! (Intimate)

Các bạn thân mến!

23

First, (stating first point of a presentation)

Trước hết,

24

to discuss (a topic)

bàn về...

25

Next, (moving on to subsequent points)

Kế đến / Sau đây / tiếp theo

26

Finally, (moving to the last point)

Sau cùng,

27

To conclude,

Để kết luận / tóm lại

28

aspect

khía cạnh

29

in other words

hay nói (một) cách khác

30

In addition

ngoài ra / hơn nữa... còn

Decks in Vietnamese - Chúng ta nói Class (76):