Xuất Nhập Cảnh Flashcards Preview

Vietnamese - Chúng ta nói > Xuất Nhập Cảnh > Flashcards

Flashcards in Xuất Nhập Cảnh Deck (13):
1

Entry

Nhập cảnh

2

Temporary

Tạm trú

3

Permanent

Thường trú

4

Purpose

Mục đích

5

Authority, organization

Cơ quan

6

Relationship

Quan hệ

7

Nationality

Quốc tịch

8

Current (at present)

Hiện nay

9

Religion

Tôn giáo

10

Department

Cục quản lý

11

Visa

Thị thực

12

Intended

Dự kiến

13

Immigration

Xuất nhập cảnh

Decks in Vietnamese - Chúng ta nói Class (76):