Đi nha sĩ Flashcards Preview

Vietnamese - Chúng ta nói > Đi nha sĩ > Flashcards

Flashcards in Đi nha sĩ Deck (12):
1

lower jaw

hàm dưới

2

upper jaw

hàm trên

3

to fill (a tooth)

hàn (răng)

4

tooth

răng

5

front tooth

răng cửa

6

false tooth

răng giả

7

molar

răng hàm

8

wisdom tooth

răng khôn

9

canine tooth

răng nanh

10

decayed tooth

răng sâu

11

gum (dental)

lợi

12

to pull (a tooth)

nhổ (răng)

Decks in Vietnamese - Chúng ta nói Class (76):