Chúc tết Flashcards Preview

Vietnamese - Chúng ta nói > Chúc tết > Flashcards

Flashcards in Chúc tết Deck (17):
1

to make good progress at school (lit. To make headway in education)

học hành tấn tới

2

respectfully

kính

3

to have a prosperous business

làm ăn phát tài

4

to get a promotion

lên chức

5

to get a pay raise

lên lương

6

everything as one wishes

mọi / vạn sự như ý

7

on the occasion of

nhân dịp

8

to live 100 years

sống lâu trăm tuổi

9

to succeed

thành công

10

to be prosperous

thịnh vượng

11

abundant health

dồi dào sức khỏe

12

prosperity

thịnh vượng

13

increased blessings and longevity

tăng phúc tăng thọ

14

to eat often and grow fast

hay ăn chóng lớn

15

to be well-behaved (used for children)

ngoan ngoãn

16

to get promotions and pay raises

lên chức và lên lượng

17

to be 5 or 10 times more prosperous than last year

phát tài bằng năm bằng mười năm ngoái

Decks in Vietnamese - Chúng ta nói Class (76):