Nghệ thuật và mỹ thuật Flashcards Preview

Vietnamese - Chúng ta nói > Nghệ thuật và mỹ thuật > Flashcards

Flashcards in Nghệ thuật và mỹ thuật Deck (14)
Loading flashcards...
1
Q
art
A
nghệ thuật
2
Q
fine arts
A
mỹ thuật
3
Q
terracotta
A
đất nung
4
Q
ceramics
A
đồ gốm
5
Q
painting
A
hội hoạ
6
Q
to polish with a pumice stone
A
mài
7
Q
pumice lacquer
A
sơn mài
8
Q
porcelain
A
sữ
9
Q
handicraft
A
thủ công
10
Q
folk painting
A
tranh dân gian
11
Q
silk painting
A
tranh lụa
12
Q
watercolor painting
A
tranh mầu nước
13
Q
oil painting
A
tranh sơn dầu
14
Q
lacquer painting
A
tranh sơn mài

Decks in Vietnamese - Chúng ta nói Class (76):