Nghệ thuật và mỹ thuật Flashcards Preview

Vietnamese - Chúng ta nói > Nghệ thuật và mỹ thuật > Flashcards

Flashcards in Nghệ thuật và mỹ thuật Deck (14)
Loading flashcards...
1

art

nghệ thuật

2

fine arts

mỹ thuật

3

terracotta

đất nung

4

ceramics

đồ gốm

5

painting

hội hoạ

6

to polish with a pumice stone

mài

7

pumice lacquer

sơn mài

8

porcelain

sữ

9

handicraft

thủ công

10

folk painting

tranh dân gian

11

silk painting

tranh lụa

12

watercolor painting

tranh mầu nước

13

oil painting

tranh sơn dầu

14

lacquer painting

tranh sơn mài

Decks in Vietnamese - Chúng ta nói Class (76):