Đôi lực No. 188 Nov 2018 Flashcards Preview

Vietnamese - Chúng ta nói > Đôi lực No. 188 Nov 2018 > Flashcards

Flashcards in Đôi lực No. 188 Nov 2018 Deck (18):
1

festival

đại lễ

2

announce

công bố

3

results

kết quả

4

Earth Dog

Mậu Tuất

5

celebrate, memory

kỷ niệm

6

charter

hiến chương

7

importance

tầm quan trong

8

great importance

tầm quan trong lớn lao

9

aim

nhằm

10

turn around

xoay chuyển

11

circumstance, condition, plight

tình thế

12

speaker

diễn giả

13

fame, renown

tên tuổi

14

author

tác giả

15

vicinity, adjacency

phụ cận

16

win a prize

trúng giải

17

include

gồm có

18

attend, participate

tham dự

Decks in Vietnamese - Chúng ta nói Class (76):