Sân khấu truyền thống Flashcards Preview

Vietnamese - Chúng ta nói > Sân khấu truyền thống > Flashcards

Flashcards in Sân khấu truyền thống Deck (11)
Loading flashcards...
1

Traditional theatre

Sân khấu truyền thống

2

stage, scene

Sân khấu

3

to ridicule

châm biếm

4

communal house

đình

5

clown

hề

6

village

làng

7

genre

loại hình

8

water puppetry

múa rối nước

9

musical instrument

nhạc cụ

10

justice will be done

trời có mắt

11

inconsiderate and unruly

trời đánh không chết

Decks in Vietnamese - Chúng ta nói Class (76):