Con Số - Xĩnia Di Pietro (reading) Flashcards Preview

Vietnamese - Chúng ta nói > Con Số - Xĩnia Di Pietro (reading) > Flashcards

Flashcards in Con Số - Xĩnia Di Pietro (reading) Deck (32):
1

Character

Nhân cách

2

Summary

Tóm tắt

3

First of all

Trước hết

4

Formula

Công thức

5

Add

Cộng

6

Like to give orders

Thích chỉ huy

7

To be dependent

Phụ thuộc

8

To be careful

Cẩn thận

9

To be responsible

Trách nhiệm

10

To debate

Tranh luận

11

To interact

Giao tiếp

12

To be enthusiastic

Hăng hái
Nhiệt tình

13

To be concerned (about people around)

Quan tâm (đến những người xung quanh)

14

To have a disposition to

Có tính

15

Blithe

Yêu đời

16

Freedom

Tự do

17

Understanding

Hiểu biết

18

Comfortable

Thoải mái

19

Realistic

Thực tế

20

Strong

Mạnh mẽ

21

Resourceful

Tháo vát

22

Noble

Cao thượng

23

Ideal pair

Cặp lý tưởng

24

To combine

Kết hợp

25

Harmony

Hoà hợp

26

To take seriously / serious about

Coi trọng

27

Thoughtful

Chu đáo

28

Future

Tương lai

29

Skillful

Khéo léo

30

Gullible

Dễ tin

31

Wonderful, great, sublime

Tuyễt vời

32

To determine

Xác định

Decks in Vietnamese - Chúng ta nói Class (76):