Đi làm đầu Flashcards Preview

Vietnamese - Chúng ta nói > Đi làm đầu > Flashcards

Flashcards in Đi làm đầu Deck (15):
1

Getting hair styled

đi làm đầu

2

to put hair up

bới / búi

3

to comb hair

chải đầu

4

shoulder length

dài ngang vai

5

to give a manicure and pedicure

làm móng tay và móng chân

6

on the same occasion; at once; often

luôn

7

Do you want to have a manicure and pedicure at the same time?

Em có muốn làm móng tay và móng chân luôn không?

8

model

mô đen / người mẫu

9

to dye hair

nhuộm tóc

10

white hair

tóc bạc

11

thick hair

tóc dày / rậm

12

curly hair

tóc quăn

13

straight hair

tóc thẳng

14

thin hair

tóc thưa

15

to get a perm

uốn tóc

Decks in Vietnamese - Chúng ta nói Class (76):