Môn học và ngành học Flashcards Preview

Vietnamese - Chúng ta nói > Môn học và ngành học > Flashcards

Flashcards in Môn học và ngành học Deck (14):
1

geography

địa (lý)

2

chemistry

hóa (học)

3

biochemistry

hóa sinh

4

business

kinh doanh

5

physics

(vật) lý

6

biology

sinh học

7

pedagogy

sư phạm

8

psychology

tâm lý (học)

9

computer information system

tin học

10

mathematics

toán

11

philosophy

triết học

12

literary studies

văn học

13

sociology

xã hội học

14

medicine

y khoa

Decks in Vietnamese - Chúng ta nói Class (76):