Hà Nội và TP.HCM Flashcards Preview

Vietnamese - Chúng ta nói > Hà Nội và TP.HCM > Flashcards

Flashcards in Hà Nội và TP.HCM Deck (27):
1

ranking

xếp thử

2

summary

bảng tổng

3

result

kết quả

4

survey

cuộc nghiên

5

led by weekly paper Asiaweek

cứu do tuần báo Asiaweek

6

assess, judge

đánh gía

7

criteria

tiêu chí

8

statistic

thống kê

9

average life expectancy

tuổi thọ trung binh

10

resident

cư dân

11

expense

chi tiêu

12

education

giáo dục

13

education level

trinh độ dân trí

14

intellectual

dân trí

15

jointly

cùng

16

top, foremost

đúng đầu

17

list

danh sách

18

next

kế đến

19

surprise

bất ngờ

20

to arrive at, to reach, to attain

giành

21

situation, location, position

vị trí

22

characteristic, feature, attribute

đặc tính

23

traffic jam

tắc nghên giao thông

24

traffic

giao thông

25

to assess / impose tax

đánh thuế

26

statistical criteria

tiêu chí thống kê

27

to interview

phỏng vấn

Decks in Vietnamese - Chúng ta nói Class (76):