Một Thị Màu tóc vàng hoe Flashcards Preview

Vietnamese - Chúng ta nói > Một Thị Màu tóc vàng hoe > Flashcards

Flashcards in Một Thị Màu tóc vàng hoe Deck (50)
Loading flashcards...
1

while

trong khi

2

youth

giới trẻ

3

be swept away

bị cuốn

4

wave

làn sóng

5

turn one's back on

quay lưng lại với

6

values

giá trị

7

temporary, as a makeshift

tạm

8

sole, exclusively, only

duy nhất

9

hitherto

cho đến nay

10

to challenge

thách thức

11

even (for, with)

ngay cả

12

mature

thuần thục

13

excerpts

trích đoạn

14

fake

giả dại

15

fox

hoá cáo

16

busy

tất bật

17

prepare

chuẩn bị

18

private

riêng cô

19

level

trình độ

20

just, only

mới chỉ

21

original, entry

ban đầu

22

at the beginning of studying

ban đầu khi học

23

completely, perfectly

hoàn toàn

24

any, whichever

bất cứ

25

simple

đơn giản

26

to repeat

nhắc lại

27

parrot

con vẹt

28

experience

kinh nghiệm

29

throughout

suốt

30

plan, intend

dự định

Decks in Vietnamese - Chúng ta nói Class (76):