Ở hiệu may Flashcards Preview

Vietnamese - Chúng ta nói > Ở hiệu may > Flashcards

Flashcards in Ở hiệu may Deck (7):
1

to measure

đo

2

fabric width

khổ

3

measurements

kích thước

4

style

kiểu

5

piece

mảnh

6

meter

thước / mét

7

labor (cost)

tiền công

Decks in Vietnamese - Chúng ta nói Class (76):