Chúc mừng Flashcards Preview

Vietnamese - Chúng ta nói > Chúc mừng > Flashcards

Flashcards in Chúc mừng Deck (12):
1

element, circumstances, environment

hoàn cảnh

2

"pink card"

hồng thiệp

3

second daughter

thứ nữ

4

to make a match of

đẹp duyên

5

eldest son

trưởng nam

6

private house

nhà tư / tư gia

7

esteemed groom, gentle bride

rể quý dâu hiền

8

wedding

lễ thành hôn

9

eldest daughter

trưởng nữ

10

to hope, expect, desire

mong

11

two families

hai họ

12

friendly

thân aí

Decks in Vietnamese - Chúng ta nói Class (76):