Thuyết trình #1 Flashcards Preview

Vietnamese - Chúng ta nói > Thuyết trình #1 > Flashcards

Flashcards in Thuyết trình #1 Deck (15)
Loading flashcards...
1

Presentation

thuyết trình

2

influence

ảnh hường

3

Chinese rule

Bắc thuộc

4

virtue

đạo đức

5

to be in harmony with

hoà đồng

6

aspect

khía cạnh

7

to be tolerant

khoan dung

8

morals

luân lý

9

to establish

sáng lập

10

attitude

thái độ

11

poet

thi sĩ

12

philosophy

triết lý

13

to spread

truyền bá

14

writer

văn sĩ

15

briefly

vắn tắt

Decks in Vietnamese - Chúng ta nói Class (76):