Phim ảnh Flashcards Preview

Vietnamese - Chúng ta nói > Phim ảnh > Flashcards

Flashcards in Phim ảnh Deck (10):
1

to act in a movie

đóng phim

2

mini-series

phim bộ

3

silent movie

phim câm

4

color film

phim mầu

5

newsreel

phim thời sự

6

black-and-white film

phim trắng đen

7

subtitle

phụ đề

8

to shoot a movie

quay phim

9

to record a tape

thu băng

10

to videotape

thu vi đê ô

Decks in Vietnamese - Chúng ta nói Class (76):