Lesson 10 Phrases Flashcards Preview

Haitian Creole > Lesson 10 Phrases > Flashcards

Flashcards in Lesson 10 Phrases Deck (10):
1

There are too many papers on your desk.

Gen twòp papye sou biwo ou.

2

Yes, I plan to file them tomorrow.

Wi, mwen gen pwogram pou m' klase yo demen.

3

There will be only two after that.

Pral gen sèlman de pare sa. (Pral gen de sèl pare sa.)

4

How many pens have you there?

Konbyen plim ou genyen la?

5

I had seven there yesterday, but there is only one today.

Mwen te genyen sèt la yè, men gen yon sèl jodi a.

6

I cannot find the others at all.

Mwen pa ka jwenn lòt yo ditou.

7

I don't remember where I put them.

Mwen pa sonje kote mwen te mete yo.

8

Please charge my phone for me.

Tanpri chaje telefòn mwen pou mwen.

9

I intend to do that someday if I can.

M' gen pou m' fè sa yon jou si m' kapab.

10

If there is electricity, I am going to watch TV.

Si gen kouran, m' pral gade televizyon.

Decks in Haitian Creole Class (91):