Tutor Lesson 49 Flashcards Preview

Haitian Creole > Tutor Lesson 49 > Flashcards

Flashcards in Tutor Lesson 49 Deck (33):
0

Mwen te wè ou lè ou tap desann lan

I looked for you when you were riding down

1

Mwen te wè lè ou sou moto a

I saw you on the motorcycle

2

Mwen te ap chache ou pou mwen te ba ou yon woulib

I was looking for you so I could give you a ride

3

Kòman nou ye menm?

How are you there?

4

Èske li pa fè ou mal ankò?

Does it not hurt any longer?

5

Li toujou ap fè mwen mal

It is still hurting me

6

Ou te met tèt ou dwat

You kept your head straight

7

Petèt paske ou pat vle fè aksidan

Maybe because you didn't want to have an accidentf

8

Li te gen linèt nwa nan je li

He had black glasses on his eyes

9

Linèt solèy

Sunglasses

10

Nou te ale Jacmel (Jakmèl) pou vakans

We went to Jacmel for a vacation

11

Pandan nou te Jacmel, nou te wè vil Jacmel la

While we were in Jacmel, we saw the downtown of Jacmel

12

Nou te ale nan plaj e oseyan (lanmè)

We went to the beach and sea

13

Nou tou te manje Kabrit, lambi, e oma

We also ate goat, conch, and lobster

14

ZèGrè

Dizzy

15

Nou te mache sou chemen pou nou tè ka wè Basen Ble

We walked on the path so we could se Basin Blue

16

Pa gen wout pou machin

No roads for cars

17

Pa gen wout pou moto

No road for motorcycle

18

Te gen yon bourik

There was a donkey

19

Li te chaje

It is saddled up

20

Li te mare

It (donkey) was tied up

21

Cheval

Horse

22

Monte cheval

Ride horse

23

Èske ou konnen monte cheval?

Do you know how to ride a horse?

24

Ponpe

Pumping (verb), jumping, horse jumping

25

Li ban mwen yon kout pye

It kicked me

26

Tout moun konnen yo pa dwe manyen dèyè yon cheval

Everybody knows they do not touch the rear of a horse

27

Ou kanpe anlè epi ou lage kòw anba

You stood up there before you dropped yourself down

28

Èske dlo a fou?

Was the water deep?

29

Vandredi sent

Good Friday

30

Samdi dlo benit

Saturday after good Friday

31

Semèn Sent

Holy Week

32

Dimanch Pak

Easter Sunday

Decks in Haitian Creole Class (91):