Tutor Lesson 24 Flashcards Preview

Haitian Creole > Tutor Lesson 24 > Flashcards

Flashcards in Tutor Lesson 24 Deck (69):
0

Dlo sa se pou ou

That water is for you

1

Li trè bon

It is very good

2

Mwen te jis ap fè ou sonje

I was just reminding you

3

Mwen te jis ap eseye

I was just trying

4

Bay lè an Kreyòl

Telling time in Creole

5

Siye figi ou

Wipe your face

6

Siye figiw

Wipe your face

7

Map bwè tout

I am drinking all

8

Èske li bon pou w bwè dlo?

Is it good to drink water?

9

Èske li bon pouw fè ekzèsis?

Is it good for you to exercise?

10

Ki lè li ye la?

What time is it?

11

Ki lèl ye la?

What time is it?

12

Li ____

It is ____

13

Ki lè ou gen la?

What time do you have?

14

Ki lèw gen la?

What time do you have?

15

Li fè ______

It is _______

16

Èske mwen ka ekri li (ekril)?

Can I write it?

17

1:00

Inè

18

2:00

Dezè

19

3:00

Twazè

20

4:00

Katrè

21

5:00

Senkè

22

6:00

Sizè

23

7:00

Setè

24

8:00

Ywitè

25

9:00

Nevè

26

10:00

Dizè

27

11:00

Onzè

28

12:00

Midi/Minwi

29

Èske mwen ka ekri li (ekril)?

Can I write it?

30

20

Ven

31

30

Trant

32

40

Karant

33

50

Senkant

34

70

Swasanndis

35

80

Katreven

36

90

Katrevendis

37

100

San

38

1:01

Li inè en

39

1:09

Li inè nèf

40

Li inè pil/boul/ron

It is one sharp

41

Li dizè trann senk

It is 10:35

42

Li gen karann senk

He is 45 years old

43

1:10

Li inè dis

44

1:11

Li inè onz

45

1:12

Li inè douz

46

1:13

Li inè trèz

47

1:14

Li inè katòz

48

1:15

Li inè kenz

49

1:16

Li inè sèz

50

1:17

Li inè disèt

51

1:18

Li inè dizwit

52

1:19

Li inè diznèf

53

1:20

Li inè ven

54

Pati

Part

55

Sa depan

It depends

56

Ann kontinye

Let's continue

57

Meet me at 5:00 in the morning

Rankontrem a senkè nan maten

58

Ou distrè

You are distracted

59

1:21

Li inè venteyen

60

1:22

Li inè venn de

61

1:23

Li inè venn twa

62

1:24

Li inè venn kat

63

1:25

Li inè venn senk

64

1:26

Li inè venn sis

65

1:27

Li inè venn sèt

66

1:28

Li inè vent twit

67

1:29

Li inè vent nèf

68

1:30

Li inè trant

Decks in Haitian Creole Class (91):