Tutor Lesson 36 Flashcards Preview

Haitian Creole > Tutor Lesson 36 > Flashcards

Flashcards in Tutor Lesson 36 Deck (41):
0

Fè cheve, koupe cheve, fè tèt

Haircut, Hairstyle

1

Krèk kòk

Haircut

2

Ou sanble ak yon Pirat

You look like a Pirate

3

Ou sanble ak yon solda

You look like a soldier

4

Mwen pral fè cheve mwen (chevem)

I am going to have a haircut

5

Suzan pap ka avè nou (avèn) jodi a, li ap (lap) travay sou yon gwo pwoje

Suzan won't be able to be with us today, she is working on a big project

6

Èske Suzan ka la jodi a?

Can Suzan be here today?

7

Ou gen yon bèl tyas

You have a good hairstyle

8

Mwen pa renmen tyas ou a

I don't like your hairstyle

9

Èske ou gen tous?

Do you have a cough?

10

Mwen gen yon move (vye) tous

I have a bad cough

11

Tèrib

Terrible

12

Li tèrib

It's terrible

13

Sa tèrib

That's terrible

14

Vye

Old

15

Mwen gen yon vye tèt femal

I have a bad headache

16

Mwen gen yon vye vant femal

I have a bad stomach ache

17

Padon paske mwen pa te (pat) me te (met) dlo pou ou

Pardon because I did not put water for you

18

Fè yon ti tann

Wait a little moment

19

Deyò a bèl

It is beautiful outside

20

Lakou a bèl

The yard is beautiful

21

Mwen nan lakou a

I am in the yard

22

Ou ka defann tèt ou

You can defend yourself

23

Ou ka ede tèt ou

You can help yourself

24

Èske mwen ka ede tèt mwen?

Can I help myself?

25

Èske mwen ka pran dlo a?

Can I take the water?

26

Èske mwen (Eskem) ka sèvi tèt mwen?

Can I help (serve) myself?

27

Èske ou gen yon vye zòrèy femal?

Do you have a bad earache?

28

Ou ka pran anko

You can take again

29

Èske ou vle plis?

Do you want more?

30

Èske ou ap (wap) manje plis?

Are you eating more?

31

Èske ou (Èskew) vle plis manje?

Do you want more food?

32

Èske ou ap bwè plis?

Are you drinking more?

33

Èske ou vle bwè plis?

Do you want more to drink?

34

Èske ou ap rete plis?

Do you want to stay more (longer)?

35

Kanpe

Stand

36

Èske ou vle kanpe plis?

Do you want to stand longer?

37

Fimen

Smoke

38

Èske ou fimen?

Do you smoke?

39

Èske Ayisyen fimen anpil?

Do Haitien people smoke a lot?

40

Èske ke anpil Ayisyen Fimen?

Do a lot of Haitians smoke?

Decks in Haitian Creole Class (91):