Tutor Lesson 42 Flashcards Preview

Haitian Creole > Tutor Lesson 42 > Flashcards

Flashcards in Tutor Lesson 42 Deck (23):
0

Padon paske mwen ta pral antre san frape

Pardon because I was going to enter without knocking

1

Mwen ta pral di ou sa

I was going to tell you that

2

Mwen ta pral pale de sa avèk ou

I was going to talk with you about that

3

What were you going to do when the people showed up

Kisa ou ta pral fè lè moun yo te vini an?

4

Ou tap edem sin te kab

You would be helping me if you could

5

Nan klas anglè pa bò isit, ________

In English class over here, ______

6

We were facing this problem, ________

Nou ap fè fas ak pwòblem sa a, ___________

7

Tèt mwen prèske touche tèt pòt la

My head almost touches the door

8

Wo

Tall

9

Tèt li ap vin gwo

Her head is getting big

10

Mwen kòmanse fatige

I'm getting tired

11

Mwen kòmanse grangou

I'm getting tired

12

Li kòmanse fè cho

It is getting hot

13

Mwen manke bwè tout

I almost drank it all

14

Mwen bliye siye soulye mwen

I forgot to shine my shoes

15

Devan machin lan

Front of the car

16

Mwen kanpe devan nou kounya

I am standing in front of you now

17

M' pral lekòl

I'm going to school

18

Mwen pa janm wè ou

I never see you

19

Mo pa inosan

Words are not innocent

20

Allan ak mwen (avem) toujou gen konvesasyon sa

Allan and I have that conversation all the time

21

Kouri

Run

22

Nonm deyò a ap koupe bwa a

The man outside is cutting the wood

Decks in Haitian Creole Class (91):