Tutor Lesson 9 Flashcards Preview

Haitian Creole > Tutor Lesson 9 > Flashcards

Flashcards in Tutor Lesson 9 Deck (16):
0

Li se yon nouvo elèv

She is a new student

1

Li se yon nouvo

She is a new student

2

Èske li se yon nouvo elèv?

Is she a new student?

3

Mwen pa yon nouvo elèv

I am not a new student

4

Kontinye

Continue

5

Mesi paske ou ap anseye li

Thank you because you are teaching her

6

Mwen te gen twa bagay pou mwen fè an menm tan

I had three things to do at the same time

7

Li kay dokte

Doctor's office

8

Ale kay doktè

To to doctor

9

Li nan yon klinik

She is at the clinic

10

Èske li toujou malad?

Is she still sick?

11

Pale lan

Speak slowly

12

Pale pi lan

Speak more slowly

13

Ale lan / dousman

Go slowly

14

Lè ou malad, èske ou ale kay doktè?

When you are sick, do you go to the doctor?

15

Pa tout tan

Not all the time

Decks in Haitian Creole Class (91):