Lesson 11 Phrases Flashcards Preview

Haitian Creole > Lesson 11 Phrases > Flashcards

Flashcards in Lesson 11 Phrases Deck (10):
1

Where did you put it?

Ki kote ou te mete l'?

2

When will your wife come?

Kilè madanm ou pral vini?

3

Why did the others leave today?

Poukisa lezòt yo te kite jodi a?

4

Which book is for me?

Kilès liv ki pou mwen?

5

Give me half and take half.

Ban m' mwatye e pran mwatye.

6

Who will be finished in an hour and a half?

Ki moun ki pral fini nan yon è edmi?

7

Why does he not want to come tomorrow?

Poukisa li pa vle vini demen?

8

How many newspapers have you read?

Konbyen jounal ou te li?

9

When did you finish filing the papers?

Kilè ou te fini klase papye yo?

10

Where are the papers which show the money you pay the workers?

Ki kote papye yo ye ki montre lajan ou peye travayè yo?

Decks in Haitian Creole Class (91):