Tutor Lesson 11 Flashcards Preview

Haitian Creole > Tutor Lesson 11 > Flashcards

Flashcards in Tutor Lesson 11 Deck (45):
0

Mwen pa pli mal

Not too bad

1

Kote lòt medam yo?

Where are the ladies?

2

Brooke ale lavi ak Suzan

Brooke went downtown with Suzan

3

Pierre mennen yo ale nan machin

Pierre took them in car

4

Mwen ap mennen ou lavil

I will take you downtown

5

Mennenm lavil

Take me downtown

6

Mennenm lakay mwen

Take me home

7

Ki kote ou vle mennenm?

Where do you want me to take you?

8

Mwen vle mennenw / mennen ou nan yon restoran

I want to take you to a restaurant

9

Yo lavil

They are downtown

10

Eske yo lavil?

Are they downtown?

11

Genyen yon telefòn ki ap sone

There is a telephone that is ringing

12

Pou ki moun telefòn sa?

Whose telephone is it?

13

Pou ki moun liv sa a?

Whose book is it?

14

Se pou mwen

It is mine

15

Se pou li

It is his/hers

16

Se pou nou

It is ours

17

Èske ou pa janm ale lavil?

Do you ever go downtown?

18

Mwen ale lavil yon fwa

I went downtown once

19

Prizon

Jail/Prison

20

Te gen yon moun nan Prizon

There was a person in prison

21

Jij

Judge

22

Li se yon Jij

He is the judge

23

Pa genyen moun lòdbò a

There is no one there

24

Nou te al pale ak JiJ la

We went to talk to the Judge

25

Se pa pwoblèm

It is not a problem

26

Pou lika lage moun nan

So he could (so that he would) release the person

27

Èske JiJ la te lage moun nan?

Did the Judge release the man?

28

Li ta pral voye li nan Gran Prizon (Penitansye)

He was going to send him to the penitentary

29

Lopital pou moun fou

Mental Institute

30

Mwen te ale lopital

I went to the hospital

31

Mwen prale lopital

I will go to the hospital

32

Manman li pat vle li ale nan prizon

His mother did not want him to go to prison

33

Mete li sou tab la

Put it on the table

34

Èske ou pè prizon?

Are you scared of prison?

35

Mwen pa vle yo batay avem

I don't want them to fight with me

36

Mwen pa vle yo vyolem

I don't want them to violate (rape) me

37

Fòse

Force

38

Pa fòse mwen

Don't force me

39

Lavi nan prizon di

Life in prison is hard

40

Li di

It's/He's/She's hard

41

Ou di

You're tough
You're hard

42

Di ak yon moun

To be hard on someone

43

Ou di ak pitit fi ou a

You are hard on your daughter

44

Se tout sa nou te gen poun wè jodi a

That's all we had to see today

Decks in Haitian Creole Class (91):