Lesson 4 Phrases Flashcards Preview

Haitian Creole > Lesson 4 Phrases > Flashcards

Flashcards in Lesson 4 Phrases Deck (9):
1

Put the bag on my desk

Mete sache a sou biwo mwen

2

They can remove it

Yo kapab wetire li

3

Put the paper in the envelope

Mete papye a nan anvlòp la

4

Give them the table

Ba yo tab la

5

They have the chairs

Yo genyen chèz yo

6

She can go today

Li kapab ale jodi la

7

He does not want to come here

Li pa vle vini isit la

8

Why is the box under the table

Poukisa bwat la anba tab la

9

The woman gives the man the papers

Fanm nan bay nonm nan papye yo

Decks in Haitian Creole Class (91):