Tutor Lesson 37 Flashcards Preview

Haitian Creole > Tutor Lesson 37 > Flashcards

Flashcards in Tutor Lesson 37 Deck (24):
0

Èske mwen te di bonjou lè mwen te antre a?

Did I say good morning to you when I walked in?

1

Mwen wè ou gen yon souri sou vizaj (figì) ou

I see you have a smile on your face

2

Souri pi bon ke tristès

Smiling is better than sadness

3

Pafwa yon souri ka chanje tout bagay

Sometimes a smile can change everything

4

Ou souriyan

You are smiling

5

Li souri tankou yon krab

He smiles like a crab (derogatory statement)

6

Yo itilize yo anpil nan sa yo ap (yap) di chak yo

They use them a lot in what they say everyday

7

Yo itilize yo nan konvèzasyon kontidyen yo

They use them in daily conversation

8

Yo itilize yo nan konvèzasyon chak jou yo

They use them in their everyday conversation

9

Yo itilize yo nan sa yo ap di chak jou

They use them in what they are saying everyday

10

Talè!

Wait a moment

11

Èske ou te ale nan mache?

Did you go to the market?

12

Fè chòpin

Go shopping (mostly for clothes)

13

Ale nan mache

Go shopping

14

Semèn pwochèn nou ap gen gazon ki plante la

Next week we will have lawn that is planted

15

Èske ou wouze flè yo?

Do you water the flowers?

16

Travayè

Worker

17

Mesye ki ap travay la fè sa

The man that works here does that

18

Peyizon

Farmer

19

Plantè

Planter

20

Jadinye

Gardener

21

Bay lamen

Give hand

22

Bay yon kout men

Give a hand

23

Ban mwen yon kout men

Give me a hand

Decks in Haitian Creole Class (91):