Lesson 12 Phrases Flashcards Preview

Haitian Creole > Lesson 12 Phrases > Flashcards

Flashcards in Lesson 12 Phrases Deck (10):
0

Did you beep me?

Eske w' te bipe m'?

1

You write faster than I.

Ou ekri pi vit pase m'.

2

The water is deeper here.

Dlo a pi fon isit la.

3

This mango is better than all the others.

Mango sa a pi bon pase tout lezòt yo.

4

It is crooked. Please make it straighter.

Li kwochi. Tanpri fè l' pi dwat.

5

How are you today?

Kijan w' ye jodi a?

6

I'm doing OK too. (Literally: I'm struggling along too.)

M'ap debat tou.

7

You harvested more than the others.

Ou te rekòlte plis pase lezòt yo.

8

You are older than I.

Ou pi gran pase m'.

9

The window is smaller than the door.

Fenèt la pi piti pase pòt la.

Decks in Haitian Creole Class (91):