Lesson 6 "To be" phrases Flashcards Preview

Haitian Creole > Lesson 6 "To be" phrases > Flashcards

Flashcards in Lesson 6 "To be" phrases Deck (37):
1

I am

Mwen se

2

You are

Ou se

3

She/he/it is

Li se

4

We are

Nou se

5

They are

Yo se

6

I am a nurse

Mwen se yon enfimyè

7

You are a volunteer

Ou se yon volontye

8

He is an engineer

Li se yon enjenyè

9

We are friends

Nou se zanmi

10

They are pastors

Yo se Pastè

11

That is a mouse

Sa se yon sourit (Se yon sourit)

12

Where is he?

Ki kote li ye?

13

They are here

Yo isit la

14

What is that?

Kisa sa ye?

15

That's your computer

Se konpitè w' (Sa se konpitè ou)

16

She is my parent

Li se paran m'

17

Today is Monday (emphasis)

Jodi a se lendi li ye

18

Where are the keyboards?

Ki kote klavye yo ye?

19

They are students

Yo se elèv

20

They are my students (emphasis)

Se elèv pa m' yo ye

21

Pierre is a teacher

Pierre se yon pwofesè

22

Jean Claude is a doctor

Jean Claude se yon Doktè

23

I am a student

Mwen se yon etidyan

24

You are a teacher

Ou se yon pwofesè

25

She is a worker

Li se yon travayè

26

The computer is a tool

Òdinatè a se yon zouti

27

I am a good worker

Mwen se yon bon travayè

28

It is a good thing to do

Se yon bon bagay pou fè

29

He is a student

Li se yon etidyan

30

Yours is mine. Mine is yours

Pa-w se pa-m. Pa-m se pa-w

31

I am a man. I am a woman

Mwen se yon gason. Mwen se yon fanm

32

You are my cousin

Ou se kouzen mwen

33

He is my brother. She is my sister

Li se frè mwen. Li se sè mwen

34

Sunday is the first day of the week

Dimanch se premye jou nan semèn nan

35

The 3 summer months are: June, July, and August

Twa mwa ete yo se: Jwen, Jiyè, e Out.

36

Creole is an easy language

Kreyòl se yon lang fasil

37

Jean is my firstborn son

Jean se premye pitit gason mwen

Decks in Haitian Creole Class (91):