Tutor Lesson 21 Flashcards Preview

Haitian Creole > Tutor Lesson 21 > Flashcards

Flashcards in Tutor Lesson 21 Deck (30):
0

Kontravansyon

Traffic ticket

1

Kontradiksyon

Contradict

2

Bay kontravansyon

Give ticket

6

Ki dènye fwa ou te pran yon kontravansyon?

When was the last time you received a ticket?

7

Li al lakay la

She is at the house

8

Be short

Pa mize (location to location)

9

Pa mize

Don't be long (at a location)

10

Dam ki metwaye la kay la

The woman who cleans the house

11

Kay mwen an

My house

12

Kay ou a/an

Your house

13

Pa pran anpil tan

Don't take much time

14

Pa kite tan pase

Don't let time go by

15

Ou mèt sèvi tèt ou

You may help yourself

16

Mwen ka fèl pou tèt mwen

I can do it for myself

17

Baye

Yawn

18

Èske ou renmen travay pou tèt ou?

Do you like to work by yourself?

19

Èske li bon pou moun bwè?

Is it good for people to drink?

20

Èske lap yon pwoblèm si mwen chita la?

Is it a problem if I sit here?

21

Bon apeti!

Enjoy your meal!

22

Mwen pa gen apeti

I don't have an appetite

23

Èske ou pa janm gen pwoblèm sa a?

Do you ever have a problem?

24

Mwen pa panse li gen pwoblèm apeti

I don't think he has a problem eating

25

Ti moun yo pa vle manje

The children do not want to eat

26

Ti moun yo pa gen apeti

The children do not have an apetite

27

Mwen dwe ale nan makèt la

I have to go to the market

28

Boutik

Small store

29

Magazen

Store

30

Li santi move

It smells bad

31

Li gen move sant

It has a bad smell

32

Li santi

It smells bad

Decks in Haitian Creole Class (91):