Tutor Lesson 40 Flashcards Preview

Haitian Creole > Tutor Lesson 40 > Flashcards

Flashcards in Tutor Lesson 40 Deck (43):
0

Èske te genyen dezòd nan zòn nan?

Was there a disorder (demonstration) in the area?

1

Fè dezòd

To be disorderly

2

Li kraze televizyon mwen an

He broke my television

3

Kisa ki te genyen?

What happened?

4

Èske nou te tande moun di (ke) gen dezòd?

Did people tell us that there was a demonstration?

5

Eskplikem

Explain to me

6

Eksplikasyon

Explanation

7

Èske ou eksplike Suzan pwoblèm ou?

Did you explain to Suzan your problem?

8

Èske ou kontan lè li eksplike ou pwoblèm li?

Are you happy when he explains his problem to you?

9

Èske mwen mèt swiv ou?

May I follow you?

10

Èske ou anfòm?

Are you okay?

11

(Mwen) anfòm

I'm okay

12

Èske ou gen alèji?

Do you have allergies?

13

Èske ou fè alèji?

Are you allergic?

14

Lakrè

Chalk

15

Mwen aleji a ____

I am allergic to ______

16

Li trè pezib

It is peaceful

17

Mwen pa konnen non stil mizik yo

I don't know the name of the style of music

18

Ak kilè renyinyon an ap kòmanse?

At what time will the meeting begin?

19

Li ap kòmanse a onzè

It will begin at 11:00

20

Èske menw (men ou) fèw (fè ou) mal?

Does your hand hurt?

21

Swaf

Thirsty

22

Mwen gen yon gwo swaf

I have a big thirst

23

Kay la pezib

The house is peaceful

24

Kisa ki genyen?

What's happening?

25

Ki sak genyen?

What's happening?

26

Yon moun ki al jwe nan telefòn mwen an

There was somebody played a trick on my telephone

27

Nou tou de a te ap panse sou a

We were both thinking about that

28

Banm panse sou sa

Let me think about that

29

Anile

Cancel

30

Nou anile reyinyon an

We canceled the meeting

31

Nou te anile ______

We canceled the __________

32

Ranvwaye

Postpone

33

Kouzen

Male cousin

34

Kouzin

Female cousin

35

Ti kouzen

Little boy cousin

36

Ti kouzen ak kouzin mwen yo konn vin jwe lakay la

The boys of my cousins frequently come to play at the house

37

Konsans

Knowledge

38

Gratitud

Gratitude

39

Engratitid

Ungrateful

40

Engra

Ungrateful

41

Rekonesan

Grateful

42

Gen rekonesan

Gratefulness

Decks in Haitian Creole Class (91):