Lesson 12 Comparison Phrases Flashcards Preview

Haitian Creole > Lesson 12 Comparison Phrases > Flashcards

Flashcards in Lesson 12 Comparison Phrases Deck (22):
0

I want to go too

Mwen vle ale tou

1

You gave us too much

Ou te ban nou twòp

2

He came too late

Li te vini twò ta

3

This is less than yesterday

Sa mwens ke yè

4

I am very happy

Mwen trè kontan

5

A lot of children

Anpil timoun

6

A lot of happy people

Anpil kè kontan

7

...so you can sit comfortably

...pou ou ka chita alèz

8

…so you can sing louder

…pou ke ou ka chante pi fò

9

She speaks so slowly

Li pale si tèlman dousman

10

She drove so slowly that

Li kondwi si telman dousman ke

11

She has more children.

Li gen plis pitit.

12

We have a lot but we must purchase more.

Nou gen anpil men nou bezwen achte plis.

13

Her work is better.

Travay li pi bon.

14

That house has more doors than windows!

Kay sa a gen plis pòt pase fenèt!

15

You will drive faster than I do.

Ou pral kondwi pi vit pase m'.

16

You can give me less.

Ou ka ban m' mwens.

17

He has fewer trees.

Li gen mwens pye bwa.

18

Her work is less good.

Travay li mwen bon.

19

She is less happy.

Li mwen kontan.

20

This printer has less paper than we need.

Enprimant sa a gen mwens papye ke n' bezwen.

21

These papers are less important than the others.

Papye sa yo mwen enpòtan ke lezòt yo.

Decks in Haitian Creole Class (91):