Tutor Lesson 5 Phrases Flashcards Preview

Haitian Creole > Tutor Lesson 5 Phrases > Flashcards

Flashcards in Tutor Lesson 5 Phrases Deck (41):
0

Li te malad

He is sick

1

Mwen tè jis mande

I as for ... (something such as a book)

2

Kile ou ap vini?

When are you coming?

3

Kòman ou di sa an kreyol?

How do you say that in Creole?

4

Je mwen pa anfòm

My eyes are not too good

5

Mwen gen pwoblèm nan je

I have problems with my eyes

6

Poukisa ou mete mont?

Why do you wear a watch?

7

Ou menm anvan

You first / go first

8

Pou mwen ka konnen lè

For me to know the time

9

E ou memn?

An you?

10

Mwen pa santi mwen byen.

I am not feeling well.

11

Èske ou pran sant li?

Do you smell that?

12

Ou pa pran sant yon bagay?

Do you smell anything?

13

Fòk ou fè pratik

You need to practice

14

Move sant

Smell bad

15

Li santi

The smell (usually a bad smell)

16

Li gen move sant

It has a bad smell

17

Ale benyen

Go take a bath

18

Mwen prale benyen

I am going to take a bath.

19

Lè li fè cho

When it is hot

20

Ki manje wap fè la

What food are you making / what are you cooking?

21

Mwen manje deyò

I eat out

22

Ki sa ou kapab kwit?

What can you cook?

23

Ki manje ou kapab kwit?

What food can you cook?

24

Si mwen pa janm kwit li avan, mwen ap bezyen enstriksyon

If I have never cooked it before, I need instructions

25

Li fè mye

She is better

26

Li pa pli mal

She is not worse

27

Èske ou toujou gen yen li?

Do you still have it?

28

Fè yon ti tann ou tann

Wait a minute or Wait!

29

Fè prese

Hurry up

30

Fè vit

Hurry up

31

Li distre

He/she is distracted

32

Mwen pa tande ou lè chen yo ap jape

I cannot hear you when the dogs are barking

33

Eske ou retè?

Did you recover or get well?

34

Ki sa ou vle di?

What do you want to say?

35

Mwen vle di ______

I want to say ______ or I mean ______

36

Èske ou pa janm malad?

Are you ever sick?

37

Èske ou renmen lè ou malad?

Do you like to be sick?

38

Mwen prale nan douch la

I am going to the bathroom

39

Ki sa ou fè ak dlo?

What do you do with water?

40

Nap wè lendi

We'll see each other Monday

Decks in Haitian Creole Class (91):