Tutor Lesson 16 Flashcards Preview

Haitian Creole > Tutor Lesson 16 > Flashcards

Flashcards in Tutor Lesson 16 Deck (38):
0

Mwen espere sa

I hope so

1

Bonswa, se Allan, mwen prè pou klas demen a di zè nan Guesthouse

Hello, this is Allan. I will be ready for class at 10:00 at the guesthouse

2

Mwen te pases twa mwa ap aprann espanyòl

I spent 3 months learning Spanish

3

Ki ès fi sa a?

Who is that woman?

4

Mwen jwenn mesaj ou a

I received your message

5

Ki lè ou ap jwenn li?

When will you find it?

6

Mwen ap jwenn li _______

I will find it _________

7

Èske ou ka bann ti dlo?

Could you give me some water?

8

Silvouplè

Please

9

Sa rive

It happens all the time

10

Pèt tout tan

It happens all the time

11

Mwen (te) resevwa mesaj ou a

I received your message

12

Èske ou te resevwal?

Did you receive it?

13

Kòman vwayaj la te ye?

How was the trip?

14

Kòman vwayaj yo te ye?

How were the trips?

15

Vwayaj la te byen

The trip was good

16

Li te byen pase

It was good

17

Semèn pase
Semèn dènye

Last week

18

Nou te ale ansanm

We went together

19

Nou tal achte ________

We went shopping ________

20

Mwen te lonje dwèt mwen

I pointed my finger

21

Mwen te pran sandwich lan

I took the sandwich

22

Se te fòt mwen

It was my fault

23

Si mwen te la tou, mwen tap ri

If I were there too, I would laugh

24

Se fè _ jou depi nou pa wè

It has been _ days since we have seen each other

25

Èske ou te pratike pandann pat la?

Did you practice while I was away?

26

Kònbyen fwa ou pratike?

How often did you practice?

27

Chak jou

Every day

28

Chak semèn

Every week

29

Chak mwa

Every month

30

Chak ane

Every year

31

Li pi bon lè ou pale a

It is better when you speak it

32

Èske li pi bon lè ou pale?

Is it better when you speak it?

33

Marengwen

Mosquitos

34

Mouch

Fly (insect)

35

Lè yon marengwen mòde ou/nou, li pa banou pwoblèm?

When a mosquito bites you, does it give you problems?

36

Pa tout tan

Not all the time

37

Ann pase yon ti tan anplis

Let's spend a little more time

Decks in Haitian Creole Class (91):