Lesson Three Phrases Flashcards Preview

Haitian Creole > Lesson Three Phrases > Flashcards

Flashcards in Lesson Three Phrases Deck (9):
1

Please give me coffee

Tanpri ban m' kafe.

2

I need to do that again

M' bezwen fè sa ankò

3

Please go with me

Tanpri ale avèk mwen

4

I do not need to wait

M' pa bezwen tann

5

I make good food and he eats well

M' fè bon manje e li manje byen

6

I cannot give her a telephone

M' pa kapab ba li yon telefòn

7

They can't wait behind the house

Yo pa ka tann dèyè kay la

8

You do not need to give them coffee

Ou pa bezwen ba yo kafe

9

After you turn right stop there

Apre ou vire a dwat rete la

Decks in Haitian Creole Class (91):