Tutor Lesson 17 Flashcards Preview

Haitian Creole > Tutor Lesson 17 > Flashcards

Flashcards in Tutor Lesson 17 Deck (48):
0

Mwen te okipe anpil

I was very busy

1

Mwen okipe anpil

I am very busy

2

Mwen pral okipe anpil

I will be very busy

3

Èske ou te okipe anpil?

Were you very busy?

4

Èske ou okipe anpil?

Are you very busy?

5

Ou se yon bon pwofesè

You are a good teacher

6

Èske ou pral okipe anpil?

Will you be very busy?

7

Mwen bezyen èd ou

I need your help

8

Èske ou bezyen èd mwen?

Do you need my help?

9

Ban mwen (banm) yon kout men

Lend me a hand

10

Èske ou ka (kapab) banm yon kout men?

Can you lend me a hand?

11

Mwen bezyen èd

I need help

12

Kijan de èd ou bezyen?

What type of help do you need?

13

Dlo mwen an fini

My cup is empty

14

Èske dlo ou a fini?

Is your water finished?

15

Ou vle dlo ankò?

Do you want water again?

16

Èske ou fin bwè?

Are you finished drinking?

17

Mwen fin bwè

I am finished drinking

18

Manje a sale

The food has too much salt

19

Èske manje a sale?

Does the food have too much salt?

20

Mwen fè ou ekri anpil

I make you write too much

21

Kòk

Rooster

22

Poul

Chicken

23

Ti poul

Chick

24

Mete sèl nan manje a

Salt the food

25

Mete yon ti sèl nan manje a

Put a little salt in the food

26

Depi kilè ou la?

How long have you been waiting?

27

Mwen la depi _________

I have been here __________

28

Banm fini sam tap fè a

Let me finish what I was doing

29

Èske ou vle fini saw tap fè a anvan?

Do you want to finish what you were doing first?

30

Kisa ou tap fè a?

What were you doing?

31

Mwen tap travay nan________

I was working in ________

32

Kisa ou tap fè la?

What were you doing now?

33

Map ranje (repare) televìzyon an

I am fixing the TV

34

Mwen gen yon pwoblèm

I have a problem

35

Ki pwoblèm ou?

What's your problem?

36

Mwen pa konn leson mwen

I don't know my lesson

37

Eben, ki sa ou ap fè?

So, what are you doing?

38

Mwen pa pral lekòl

I am not going to school

39

Kote ou?

Where are you?

40

Mwen la
Men mwen la

I'm here

41

Kote Suzan?

Where is Suzan?

42

Li la

She's here/there

43

Ale la

Go there

44

Vin la

Come here

45

Manyen mwen la
Touche mwen la

Touch me here/there

46

Ki sa ou pa konprann?

What do you not understand?

47

Anyen

Nothing or anything

Decks in Haitian Creole Class (91):