Tutor Lesson 13 Flashcards Preview

Haitian Creole > Tutor Lesson 13 > Flashcards

Flashcards in Tutor Lesson 13 Deck (74):
0

Li kraze

It is broken

1

Kraze

Broken

2

Èske ou refè?

Are you better?

3

Èske ou toujou malad?

Are you always/still sick?

4

Kòman ou santi ou?

How do you feel?

5

Li te malad

She was sick

6

Èske li te malad?

Was she sick?

7

Mwen fatige
Mwen santi mwen fatige

I feel tired

8

Èske ou pa jamn fatige?

Are you ever tired?

9

Èske ou pa janm malad?

Are you ever sick?

10

Mwen pa janm fatige

I am never tired

11

Kisa ki ka fè ou fatige

What can make you tired?

12

Kisak ka fè ou fatige?

What can make you tired?

13

Lè mwen travay anpil

When I work a lot

14

Travay anpil ki ka fèm....

Working a lot can get me....

15

Lè mwen pa byen dòmi

When I don't sleep well

16

Ki lòt bagay ankò?

What other things?

17

Èske ou pa chonje?

Don't you remember?

18

Mwen pa chonje

I don't remember

19

Lè ou fatige, Kòman ou santi ou?

When you are tired, how do you feel?

20

Kòman ou santi ou, lè ou fatige?

How do you feel when you are tired?

21

Mwen santim pa byen

I don't feel well

22

Èske li konsa?

Is she like that?

23

Kisa sa ye?

What is that?

24

Sa se yon ______

That is a ________

25

Boutèy dlo

Water bottle

26

Galon dlo

Water gallon

27

Li konsa

Like that

28

Ki sa ou fè, lè ou malad?

What do you do when you are sick?

29

Lè ou malad, kisa ou fè?

When you are sick, what do you do?

30

Kisa ou fè pou travay?

What do you do for work?

31

Manje

Food

32

Dòmi

Sleep

33

Etidye

Study

34

Lè mwen santi mwen byen

When I feel well

35

Èske yo se petit ou?

Are they your children?

36

Pale avèk yo

Talk with them

37

Yo pale

They talk

38

Kòman li rele?

What's his/her name?

39

Li rele _____

His name is _____

40

Kòman yo rele?

What are their names?

41

Ki sa ou mete jodi a?

What are you wearing today?

42

Mwen mete li sou vibra syon

I will put it on vibrate

43

Èske li itil?

Is it useful?

44

Mwen ap mete ________

I am wearing _________

45

Ki kote li ye?

Where is he/she/it?

46

Li nan chanm lan salmanje

He is in the dining room

47

Salon

Living room

48

Èske li kraze?

Is it broken?

49

Pa kraze li
Pa krazel

Don't break it

50

Èske ou pa janm kraze anyen?

Do you ever break anything?

51

Mwen pa gen anyen poum ba ou

I don't have anything to give you

52

Kisa ou genyen?

What do you have?
What's the matter?

53

Suzan ap kriye

Suzan is crying

54

Poukisa ou ap kriye?

Why are you crying?

55

Èske ou te kraze sa a?

Did you break that?

56

Èske ou pat janm kraze anyen?

Did you ever break anything?

57

Èske ou pa janm malad?

Have you ever been sick?

58

Èske ou pat (pa te) janm malad?

Did you ever get sick?

59

Mwen te manje pen

I ate bread

60

Fraz 1 an diferan de fraz 2

Sentence 1 is different from sentence 2

61

Ou dwe konnen twa tan

You should know three tenses

62

Prezan, pase, fiti

Present, past, future

63

Tan prezan, tan pase (te), tan fiti (Pral)

Present tense, past tense, future tense

64

Atè

Floor / ground

65

Zòn

Area

66

Èske ou dòmi atè?

Do you sleep on the floor?

67

Atè a mouye

The floor is wet

68

Twòp detay

Too many details

69

Mwen te manje twòp ________

I ate too much ________

70

Kote timoun yo?

Where are your children?

71

Yo deyò a

They are outside

72

Yo lekòl

They're at school

73

Èske li mouye?

Is it wet?

Decks in Haitian Creole Class (91):