Tutor Lesson 12 Flashcards Preview

Haitian Creole > Tutor Lesson 12 > Flashcards

Flashcards in Tutor Lesson 12 Deck (57):
0

Mwen dwe ekri pou m ka aprann

I must write so that I can learn

1

ou vle dlo?

Are you thirsty?

2

Ou swaf dlo?

Are you thirsty?

3

Sa se twòkèt la, chay la dèyè

It is just the tip of the iceberg

4

Nivo kreyòl ou ap vin ban

Your Creole level is getting better

5

Pa dekouraje

Don't be discouraged

6

Kòmansman pa janm fasil

The beginning is never easy

7

Rete ankourage

Stay encouraged

8

Rete konsantre

Stay focused/concentrated

9

Èske mwen mèt efase?

Can I erase?

10

Wi ou mèt efase

Yes. You can erase.

11

Non, poko efase

No. Don't erase yet

12

Èske li refè?

Is she well/recovered?

13

Li poko twò refè

She is better

14

Kisa ou fè ou malad?

What gets you sick?

15

Kisa ki ka fè ou malad?

What can get you sick?

16

Lè ou malad kisa ou fè?

When you are sick, what do you do?

17

Ou pa (konn) fatige?

Aren't you tired?

18

Ou pa janm fatige?

Are you ever tired?

19

Èske ou konn fè sa?

Do you usually do that?

20

Maladi

Sickness, Illness, Disease

21

Moun malad

Sick people

22

Yo se moun malad

They are sick people

23

Èske yo se moun malad?

Are they sick people?

24

Ou kapab pran

You can take

25

Li an ayiti depi venn katran

He has been in Haiti 24 years

26

Banm limen vantilatè a

Let me turn on the fan

27

Konekte li la

Connect it there

28

Ki kote ou vle konekte li?

Where do you want me to connect it?

29

Li alèz nan kreyòl

He is comfortable at Creole

30

Ou pral alèz tou

You will be comfortable too

31

Mwen espere sa

I hope so

32

Èske li alèz?

Is he/she/it comfortable?

33

Èske ou renmen alèz lèou ap travay?

Do you like to be comfortable when you are working?

34

Kòman ou santi ou lè ou alez?

How do you feel when you are comfortable?

35

Pa twò cho

Not too hot

36

Kesyon difisil

Difficult question

37

Èske ou pè kesyon difisil?

Are you afraid of difficult questions?

38

Kisa ou fè lè ou alèz?

What do you do when you are comfortable?

39

Mwen li

I read

40

Aprè sa a

After that

41

Kilòt

Panties

42

Kote kilòt ou?

Where are your panties?

43

Ki lòt bagay ou fè?

What other things do you do?

44

Mwen renmen gade tele

I like to watch television

45

Èske ou renmen tande mizik?

Do you like to listen to music?

46

Depi kilè li an ayiti?

How long has he been in Haiti?

47

Depi kilè

Since when

48

Mwen an ayiti depi de mwa

I have been in Haiti for two months

49

Depi kile ou chita la?

How long have you been sitting there?

50

Mwen chita la depi trant minit

I have been sitting here for 30 minutes

51

Depi kilè ou ap dòmi?

How long have you been sleeping?

52

Mwen ap dòmi depi _______

I have been sleeping __________

53

Depi kilè ou ak medanm ou?

How long have you been with your wife?

54

Mwen ak madanm mwen depi sèz ane

I have been with my wife for 16 years

55

Kòman ou santi ou?

How do you feel?

56

Mwen santi mwen byen/mal/pa twò mal

I feel good / bad / not too bad

Decks in Haitian Creole Class (91):