Tutor Lesson 28 Flashcards Preview

Haitian Creole > Tutor Lesson 28 > Flashcards

Flashcards in Tutor Lesson 28 Deck (31):
0

Bòs la fè mwen an reta

The boss makes me late

1

Fè yon moun an reta

Make someone late

2

Ou te ofri mwen

You offered me

3

Ameriken yo toujou okipe

The American are always busy

4

Èske ou pote lis kesyon an pou mwen?

Do you have a list of questions for me?

5

Mwen bwè kafe a san lèt ak sàn sik

I drink coffee without milk and without sugar

6

Èske ou pran nouvèl Suzan?

Do you hear from Suzan?

7

Sa a te premye kesyon an

That was the first question

8

Nou pral ale nan lòt kesyon an

We will go to the next question

9

Mwen te ale legliz. Aprè mwen te ale Caribbean Market pou m achte manje midi.

I went to church. After I went to Caribbean Market for me to buy lunch.

10

Mwen te achte bagay pou m fè manje

I bought things for me to make dinner

11

Yo se bon moun

They are good people

12

Gen lòt kesyon toujou

There are more questions still

13

Gen yon gode e yon tas

There is a cup and a glass

14

An nou ale nan lòt kesyon an

Let's go to the next question

15

Mwen ap pote plis kesyon pou ou

I am bringing more questions for you

16

Ban mwen plis dlo silvouple

Give me more water please

17

Kisa ou renmen fè nan aprè midi?

What do you do in the afternoon?

18

Èske se pat yon apèl?

Was that a call?

19

Kòman ou santi ou lè Suzan pa la?

How do you feel when Suzan is not here?

20

Dèfwa mwen santim tris

Sometimes I feel sad

21

Nòmalman mwen toujou okipe

Normally, I am always busy

22

Dabitid mwen toujou okipe

Usually I am always busy

23

Always

Toujou

24

Usually

Dabitid

25

Sometimes

Defwa / Pafwa

26

Rarely

Raman

27

Never

Janm / Jamè

28

Mwen gen yon lòt ________

I have another one ______

29

Se sa

That's right

30

Se sa li ye

That's right it is

Decks in Haitian Creole Class (91):