Tutor Lesson 8 Flashcards Preview

Haitian Creole > Tutor Lesson 8 > Flashcards

Flashcards in Tutor Lesson 8 Deck (65):
0

Li pa pli male

She is so so

1

Se yon bèl jounen!

It is a beautiful day!

2

Li fè solèy

It is sunny

3

Solèy la leve

The sun rises

4

Solèy la briye

The sun is bright

5

Lè solèy leve

At sunrise

6

Lè solèy kouche

At sunset

7

Ou ap bwè kafe

You are drinking coffee

8

Li gou

It is tasty

9

Mwen renmen kafe anpil

I like coffee a lot

10

Chokola

Chocolate

11

Chak jou

Everyday

12

Tout tan

All the time

13

Kòman ou santi ou lè ou bwè chokola?

How do you feel when you drink chocolate?

14

Mwen santi mwen byen

I feel very good

15

Èske ou santi dòmi nan ye ou?

Do you feel sleepy?

16

Mwen santi dòmi nan je mwen

I feel sleepy

17

Dòmi nan je mwen

I want to go to bed

18

Mwen gen dòmi

I am going to sleep

19

Chanm

Room or bedroom

20

Ki kote ou ye la?

Where are you?

21

Mwen nan chanm nan/lan

I am in the bedroom

22

Lè dòmi nan je ou, kisa ou fè?

When you want to go to sleep, what do you do?

23

Ale nan chanm lan

Go to the bedroom

24

Mwen ale dòmi

I go to sleep

25

Lè dòmi nan je mwen, mwen benyen anvan

When I am sleepy, I take a shower first

26

Genyen yon nouvo elèv

There is a new student

27

Nen pòt

Either of them

28

Nou genyen yon nouvo elèv

There is a new student

29

Èske ou renmen mete mont?

Do you like to wear a watch?

30

Chapo

Hat

31

Sentiron

Belt

32

Èske ou pa janm mete sentiron?

Do you ever wear a belt?

33

Ki koulè?

What color?

34

Di san anko

Say that again

35

Mawon le jè

Light brown

36

Èske ou renmen mete sentiron?

Do you like to wear a belt?

37

Mwen pral / prale lakay mwen

I am going home

38

Ki kote ou prale la?

Ki kotew pral la?

Where are you going?

39

Mwen pral legliz

I am going to church

40

Ki kote ou sot la?

Kote ou sot la?

Where are you coming from?

41

Mwen soti _________

I am coming from __________

42

Nen pòt kote

Anywhere

43

Lavil

Downtown

44

Se enteresan

That's interesting

45

Mwen bwè __________

I am drinking _________

46

Mwen renmen Kreyòl

I like Creole

47

Mwen renmen Krèyol tou

I like Creole too

48

Mwen pa renmen ________

I don't like _______

49

Li fasil

Se fasil

It's easy

50

Mwen tande yon son

I heard a sound

51

Li poko lè

It is not time yet

52

Ou poko fini

You are not finished yet

53

Èske ou fini deja?

Are you done yet?

54

Chire

To tear

55

Koupe

To cut

56

Li poko pare

Li poko prè

It's not ready yet

57

Ou renmen fè spò?

Do you like sports?

58

jwe

To play

59

Ki jan de spò ou pratike?

What sport do you practice?

60

Mwen pratike volebòl

I practice volleyball

61

Kouri

To run

62

Kòman ou ka kouri?

How do you run?

63

Souvan

Often

64

Ou ap bouke

You are out of breath

Decks in Haitian Creole Class (91):